حراج!

هود میکروبی لامینار

16,500,000 تومان

  • هود لامینار کلاس II – وزنه تعادلی 70

  • هود لامینار کلاس II – شیشه برقی 90

  • هود لامینار کلاس II – شیشه برقی 120

توضیحات

مشخصات فنی هود میکروبی لامینار :

جنس درب شیشه سکوریت با وزنه تعادلی
لامپ لامپ UV تایپ C

لامپ LED برای روشنایی داخل

پریز برق داخلی دارد
ابعاد کلی دستگاه ۱۱۰*۶۱*۸۰
ویژگی ها تایمر مولتی تایم و کانتر عمر فیلتر شیوا امواج با ۳۶ ماه گارانتی

فیلتر هپا h13 با بازدهی ۹۹٫۹۷

محیط کار استیل یک تکه بدون درز

فن سانتریفیوژ ۲۸۰۰ دور

دستگاه به شکل رومیزی و پایه دار ارائه می شود.

جریان چرخشی عمودی

کفی استیل

شیر گاز

راهنمای کاربری دستگاه

اﺳﺘﻔﺎدة صحیح از ﻫﻮدﻫﺎي  لامینار ﺑﺎ روش ﻫﺎي زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﻲﺷﻮد :

۱- کلید ﻫﻮد را روشن کنید.اﮔﺮ ﻻﻣﭗ uv روﺷﻦ اﺳﺖ، آن کنید راﺧﺎﻣﻮش . ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﻫﻮاﻛﺶ ﻫﻮد را روﺷﻦ و از آزاد ﺑﻮدن ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ  ﻫﻮا در ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻫﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

۲-ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻫﻮد را ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ۷۰ % ﻳﺎ ﻣﺎدة ﻛﻨﻨﺪة ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  دﻳﮕﺮ آﻣﺎده کنید. ﺳﭙﺲ ﻫﻮاﻛﺶ داﺧﻞ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ را  روﺷﻦ کنید .

۳-ﻓﻘﻂ ﻟﻮازم و ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، داﺧﻞ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮاردهید.

۴-ﻣﺤﻞ تمیز و آﻟﻮده ﻫﻮد  را  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ کنید  و وﺳﺎﻳﻞ را ﻃﻮري بچینید ﻛﻪ ﻣﻮاد تمیز و آلوده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار نگیرند و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻫﻮد ﻧﺸﻮﻧﺪ

۵-وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد نیاز آﻣﺎده ﺷﺪ اﺟﺎزه دهید ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ تا ۵ دقیقه در ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ذراﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺮاردادن وﺳﺎﻳﻞ در ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه  اﺳﺖ،جلوگیری ﺷﻮد.

۶- ﻛﺎر را شروع کنید ﻣﻮاد را در ﻓﺎﺻﻠﺔ ۱۰ سانتی متری ﺷﺒﻜﺔ ﺟﻠﻮﻳﻲ کابینت ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﺳﻌﻲ کنید ﻓﻌﺎلیت ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺳﻄﺢ ﻛﺎر ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺠﺎم دهید. داﺧﻞ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ از ﻓﻨﺪك ﻳﺎ ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده نکنید؛ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ  ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي داﺧﻠﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ فیلتر ها ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از بیرون آوردن دﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻣﻮاد آﻟﻮده و ﺧﻄﺮﻧﺎك در کیسه ﻳﺎ ﻇﺮف اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎیید.

۷-داﺧﻞ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ را تمیز کنید  و در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا را به مدت ۳ تا ۵  دقیقه روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ.

۸- ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻠﻲ را ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد بیولوژی اﺳﺖ، تمیز و  ضدعفونی کنید.برای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺎﻧﻮل  ۷۰ % و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪةﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده  نمایید و ﻣﻨﺘﻈﺮ بمانید ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﺳﻄﺢ  ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ را نیز ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ کنید .در ﻇﺮف ﻫﺎ را پس از بیرون  آوردن از داﺧﻞ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و وﺳﺎﻳﻞ را ﺑﻪ   ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اولیه ﺑﺮﮔﺮدانید.(اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، اﺗﻮﻛﻼو و…)

۹-سیستم ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ و ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ را خاموش کنید پنجره ﺟﻠﻮ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﻻﻣﭗ   را UV روشن ننمایید

۱۰-فیلتر هپا باید هر ۶ ماه عوض شود

 

شرایط محیطی و نحوه نگهداری دستگاه

اﻟﺰاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد صحیح ﻫﻮدﻫﺎي ﻻمینار ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ:

۱- ﻣﺤﻠﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ دور از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻳﺎ سیستم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽنین، ﻫﻮدﻫﺎي بیوﻟﻮژي ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺎرﻫﻮدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻮد ﻣﻮاد شیمیایی ﻧﺼﺐ ﺷﻮد

۲-راﺑﻂ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﻤﻨﻲ، ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺑﺎ سیم زمین

۳- میز ﻣﺤﻜﻢ و ﺗﺮاز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وزن ﻫﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻛﺎرﺑﺮي آﺳﺎن را ﺑﺪﻫﺪ. ارﺗﻔﺎع میز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ

۴- ﺻﺎف و ﺗﺮاز ﺑﻮدن زمین ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮد ﺿﺮوري اﺳﺖ

۵- ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺮاف ﻫﻮد ﻓﻀﺎي آزاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع اﺗﺎق ﺗﻮصیه ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻮد ﺑﺪون هیچ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺪ.

۶-ﻫﻮد ﻻمینار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﭽﺔ تنظیم ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا را ﻛﻨﺘﺮل و تنظیم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل کشی بیرونی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۷- اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺑﻪ دریچه های تنظیم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

 

شرایط گارانتی دستگاه

دستگاه به مدت ۱ سال تحت شرایط گارانتی کامل  ، شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد و ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه می­گردد. ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

  • صدمات ناشی از حمل و نقل ، ضربه ، نگه داری در شرایط غیراستاندارد از لحاظ توضیحات دستگاه
  • دستگاههایی که دستکاري شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
  • مواد مصرفی به جز تایمر و کانتر شامل گارانتی نمی باشد
  • عیوب ناشی از نوسانات برق ، صدمات ناشی از مواد شیمیایی یا خورنده

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هود میکروبی لامینار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست